Webbutbildningar

Nedan finner du våra utbildningar samt två manualer; en för baspersonal och en för administratörer med personalöversikt. Lathundarna ger dig en god grund i hur systemet fungerar.

ABC - Akutsjukvård
Utbildare: Nichlas Behrmann
I den här utbildningen får du kunskaper om hur du utför akutsjukvård vid hjärtstopp, luftvägsstopp, medvetslöshet, blödning och chocktillstånd och hur du ger första hjälpen enligt L-ABC. Efter genomgången utbildning vet du hur du genomför medvetande- och andningskontroll, hur du skapar fria luftvägar, hur du utför Heimlich-manöver och hjärt- och lungräddning, hur du placerar en person i stabilt sidoläge och vad du ska tänka på i övrigt vid akuta situationer.

Praktisk utbildning med utbildad instruktör bör genomföras en gång per år av både privatpersoner och yrkesverksamma inom vården.
Gå till utbildning
AKK - Alternativ och kompletterande kommunikation
UTBILDARE: DANA HAGSTRÖM
Kommunikation är en grundläggande mänsklig rättighet. Vi behöver kommunicera för att förstå varandra och själva göra oss förstådda. Utbildningen "AKK – Alternativ och kompletterande kommunikation" riktar sig till dig som arbetar med människor som har olika former av kommunikationssvårigheter. Utbildningen syftar till att du ska kunna underlätta för brukarna att förmedla budskap och känna sig tryggare i sin kommunikation. Du får värdefulla råd för att öka din förmåga att kartlägga brukarnas behov och önskemål. Genom tecken, kommunikationsredskap och andra hjälpmedel blir det lättare för brukarna att kommunicera med omgivningen.
Gå till utbildning
Anhörigperspektivet inom personlig assistans
UTBILDARE: NICLAS WENNERLUND
ARBETSMILJÖ (2015:4)
UTBILDARE: DANIEL BRODECKI
"Arbetsmiljö (2015:4)" är en grundutbildning som berör det senaste regelverket kring arbetsgivaransvar, psykosocial arbetsmiljö och förebyggande av stress och arbetsskador.
Kursen ämnar leverera metoder för att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågorna på den egna arbetsplatsen. Kursen i arbetsmiljö passar alla medarbetare inkluderat baspersonal inom vård och omsorg inklusive arbetsmiljöombud, personalansvarig, chef och skyddsombud. Då den senaste lagstiftningen förändrar villkor och krav för arbetsgivare är kursen även relevant för personer i ledande ställning, exempelvis styrelse eller företagsägare.
Gå till utbildning
ARBETSPLATSLÄRANDE
UTBILDARE: MAJ BERG OCH KERSTIN SJÖSVÄRD
I utbildningen "Arbetsplatslärande" får du som är anställd inom vård och omsorg insikt om hur du kan lära på och av arbetet. Du får lära dig hur du kan använda kunskapen som du tillägnar dig i en utbildning för arbetsplatsen, det vill säga hur det du lär dig i utbildningen kan stärka dig själv och även leda till att din arbetsplats fungerar bättre. Vidare får du ta del av några enkla metoder och arbetssätt som gör att du kan utveckla lärandet och tips om hur du kan lära tillsammans med dina arbetskamrater. Utbildningen berör även förutsättningar för arbetsplatslärande, vad som kan vara hinder i lärandet och hur du kan komma över hindren.

I utbildningen ingår övningar, egna reflektionstillfällen och extramaterial.
Gå till utbildning
ATT FÖREBYGGA OCH MINSKA UTMANANDE BETEENDE I LSS-VERKSAMHETER
UTBILDARE: JOHAN DEUTGEN
Utbildningen riktar sig till personer som arbetar inom LSS-verksamhet; personal, verksamhetsansvarig eller chef. Utbildningen syftar till att definiera, förstå och reflektera över utmanande beteende, dess orsaker och hur dessa bör bemötas genom ökad förståelse för vilka förutsättningar som är viktiga för att kunna ge stöd. Utbildningen klargör skillnaderna mellan vad som bör och kan göras för att förebygga och minska utmanande beteende och vad som bör undvikas. Utbildningen bygger på Socialstyrelsens dokument avseende utmanande beteende inom LSS.
Gå till utbildning
BEROENDELÄRA - GRUNDKURS
UTBILDARE: JONAS GUSTAVSSON
"Beroendelära – Grundkurs" riktar sig till vårdpersonal som behandlar individer med beroendeproblematik och passar även för chefer och medarbetare i olika branscher som anar att någon på arbetsplatsen behöver hjälp och stöd att komma ur ett missbruk. Utbildningen är lämplig för anhöriga som vill lära sig mer för att kunna vara ett stöd i vardagen och kan även genomföras av personer som vill komma tillrätta med sin egen beroendeproblematik.

Utbildningen klargör vilka förändringar som sker i hjärnans belöningssystem under utveckling av ett beroende och går igenom fysiska och psykiska effekter som olika beroendeframkallande preparat har under påverkan och vid abstinens. Vidare berörs tecken som kan bidra till att ett beroende identifieras och vilka farmakologiska och psykosociala behandlingsmetoder som finns att tillgå.
Gå till utbildning
Demens - Grundkurs
UTBILDARE: Amira Akhavan
Utbildningen ger en överblick över demenssjukdomar och vad det kan innebära att få demens, om hur världen kan uppfattas och om vilka problem som kan uppstå när man kommer i kontakt med en person med demenssjukdom.

Kompetens är nyckeln för att kunna förstå sig på den demenssjukas problematik eftersom våra världar inte är desamma. För att kunna förstå människan bakom demensen behöver vi veta en hel del om hjärnan och vad som händer i vårt mest komplexa organ som gör att den demenssjuka beter sig på ett sätt som är främmande för oss. I utbildningen får du lära dig om utredning, diagnos, läkemedel, nationella riktlinjerna vid demens, m.m.
Gå till utbildning
Ergonomi för vård- och omsorgspersonal
UTBILDARE: Sofia Biderholt & Anna Skaring
Excel 2016 - Fördjupningskurs
UTBILDARE: Karin Estmark
I "Excel 2016 - Fördjupningskurs" får du fördjupa dina kunskaper i kalkylprogrammet Excel. Utbildningen berör praktiska och användarvänliga funktioner såsom att skapa enhetliga teman genom formateringar, att formatera tal och skapa villkorsstyrd formatering, att använda formler och formelgranskning, att hantera kalkyler genom cellreferens och disposition, att skapa länkar, listor och pivottabeller och många andra användbara tips för att få ut det mesta av Excel.

Utbildningen är på fördjupningsnivå och en fortsättning på "Excel 2016 - Grundkurs". I utbildningen ingår även extramaterial.
Gå till utbildning
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
UTBILDARE: JESSICA EKMAN
I Sverige gäller FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och påverkar dig som arbetar inom LSS, HVB, assistans samt vård och omsorg.

Konventionen syftar till att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för personer med funktionsnedsättning. Efter avslutad kurs har du ökad kunskap om konventionens syfte, innehåll, uppbyggnad och användningsområden samt definitionen av funktionsnedsättning respektive funktionshinder. Genom konkreta exempel kopplas konventionen till ditt dagliga arbete.

Rekommendationen är att medarbetare återcertifieras på utbildningen minst vartannat år.
Gå till utbildning
GENOMFÖRANDEPLAN
UTBILDARE: MARIA PÅLHAMMAR
I den här utbildningen får du som arbetar inom vård och omsorg lära dig vad en genomförandeplan är, hur och av vem den upprättas, syfte och mål med planen och hur den används i det dagliga arbetet. Utbildningen förklarar vad som gäller om det finns en god man utsedd och hur du som personal förhåller dig på ett respektfullt sätt till brukarens delaktighet, självbestämmande, integritet och inflytande. Du får lära dig om respektfull dokumentation av LSS-insatser och får ta del av en mall för vad en genomförandeplan bör innehålla.
Gå till utbildning
GRUNDLÄGGANDE BRANDSKYDD
UTBILDARE: KLAS SUNDQVIST
Utbildningen "Grundläggande brandskydd" riktar sig till dig som vill öka din medvetenhet om brandrisker i arbetsmiljön och vilka åtgärder som kan vidtas förebyggande och vid brand. Du får lära dig om faktorer som påverkar brandutvecklingen, vilken brandsläckningsutrustning som är lämplig att använda vid olika sorters bränder, hur du bör agera vid utrymning och vilka risker som finns med brandgas. Utbildningen syftar till att stärka dig förebyggande inom brandskydd och säkerhet för att minimera risker för ohälsa och olycksfall för person, egendom och miljö.
Gå till utbildning
HOT OCH VÅLD - GRUNDKURS
UTBILDARE: THOMAS DELIN
Genom utbildningen "Hot och våld – Grundkurs" får du ett helhetsgrepp om hotfulla och våldsamma situationer som kan uppstå. Du får lära dig om förebyggande arbete och mental förberedelse inför våldssituationer, agerande och bemötande under pågående situationer samt råd kring stressreaktioner, stöd och bearbetning efteråt.

Utbildningen ger råd kring säkerhet och risktänkande vid besök på arbetsplatsen och vid hembesök och riktar sig i första hand till vård- och omsorgspersonal, men passar även andra som i sitt arbete kan riskera att utsättas för hotelser och våld.
Gå till utbildning
IT-säkerhet för medarbetare
UTBILDARE: Jesper Kråkhede
Lex Maria - Grundkurs
UTBILDARE: Linda Larsson
Att bedriva en patientsäker vård är en självklar uppgift för vård och omsorg. Likväl går det inte alltid att undvika att vårdskador inträffar och det måste i vissa fall anmälas. Utbildningen ger dig en introduktion till patientsäkerhetsarbetet och fokuserar särskilt på det övergripande regelverket kring lex Maria-anmälningar och utredningen av vårdskador.

Under utbildningen får du en grundläggande kunskap utifrån lagens krav avseende vårdskador och hanteringen av lex Maria samt utredningen av det inträffade. Utbildningen tar upp såväl vårdgivarens som enskild hälso- och sjukvårdspersonals aspekter kopplat till regleringen om vårdskador.Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom den regionala, kommunala eller privata hälso- och sjukvården, med direkt patientkontakt eller som har en ledande roll som verksamhetschef, enhetschef, MAS eller MAR.

Utbildningen kan även var värdefull för dig som arbetar med hälso- och sjukvård på annat sätt privat, i kommun eller region och som i din yrkesroll kommer i kontakt med frågor kopplat till lex Maria. Utbildningen är därmed även relevant för andra tjänstemän, handläggare, jurister, förtroendevalda, m.fl. som hanterar frågeställningar avseende lex Maria i sin verksamhet.
Gå till utbildning
LEX SARAH – SOCIALSTYRELSENS FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD
UTBILDARE: JESSICA EKMAN
LÅGAFFEKTIVT BEMÖTANDE
UTBILDARE: DANA HAGSTRÖM
I den här utbildningen får du som arbetar inom LSS- eller SoL-verksamhet och möter brukare med intellektuell funktionsnedsättning eller problem med affektreglering lära dig om lågaffektivt bemötande. Utbildningen ger dig värdefulla råd i hur du kan använda kroppen som ett verktyg för att sänka brukarens stressnivåer, förhindra att konflikter eskalerar och minska utmanande beteenden. Du får lära dig hur utmanande beteenden kan ta sig uttryck och vilka bakomliggande orsaker det grundar sig i samt hur du kan stärka brukarens trygghet, självkontroll, tillit och självförtroende.
Gå till utbildning
Läkemedelshantering - Grundkurs
UTBILDARE: JESSICA EKMAN
Utbildningen "Läkemedelshantering - Grundkurs" tar sin utgångspunkt i dokumentet Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering inom hälso- och sjukvården. Oavsett om du är ansvarig för hantering av läkemedel eller ej är det av stor vikt för dina patienter, brukare eller anhöriga att du är insatt i läkemedel och dess effekter, hur läkemedel bör förvaras och intas, vilka befogenheter som du och andra har och var du vänder dig om olyckan är framme. Genom utbildningen får du lära dig hur du kan förebygga olyckor och undvika utebliven eller felaktig medicinering samt vad du ytterligare bör vara medveten om för att stärka patienters, brukares och anhörigas säkerhet.
Gå till utbildning
MOTIVERANDE SAMTAL VID FÖRÄNDRINGSARBETE
UTBILDARE: JONAS GUSTAVSSON
"Motiverande samtal vid förändringsarbete" är en utbildning med fokus på att finna och förstå människors drivkrafter och de faktorer som påverkar inställningen till förändring. Utbildningen berör vikten av ett respektfullt förhållningssätt inför människors individuella bakgrund, upplevelser och känslor som förändringar kan framkalla och ger råd kring samtalstekniker som kan verka motivationsstärkande.
Utbildningen passar chefer och medarbetare inom olika branscher som vill motivera till förändringsprocesser och är särskilt lämplig för vård- och omsorgspersonal som bistår människor vid missbruksproblematik.
Gå till utbildning
OROSANMÄLAN
UTBILDARE: PAULINA GUNNARDO
Utbildningen "Orosanmälan" riktar sig till medarbetare inom vård och omsorg, skola och verksamheter som omfattas av Socialtjänstlagen samt privatpersoner som önskar bli insatta i vad lagen föreskriver avseende barns rätt till skydd och hälsa. Utbildningen berör hur du vid misstanke eller vetskap om att ett barn far illa går tillväga för att lämna in en orosanmälan, hur utredning och insatser går till och vilka rättigheter som barn har enligt Barnkonventionen.

Du får lära dig vem som omfattas av anmälningsplikten och vem som bör anmäla ändå, var du kan vända dig för att rådgöra vid misstanke om att ett barn far illa samt vilka tecken som du bör vara uppmärksam på, såväl fysiska, beteendemässiga och psykiska tecken hos barnet som tecken i barnets omgivning.
Gå till utbildning
Outlook 2016 - Grundkurs
UTBILDARE: Karin Estmark
I "Outlook 2016 - Grundkurs" får du lära dig grundläggande funktioner i programmet så som att skriva och svara på e-post, att bifoga filer eller länkar, att skapa kategorier för inkommande e-post och att flagga meddelanden vars innehåll behöver följas upp. Du får tips kring användning av snabbdelar, signaturer och autosvar, hur du skapar regler och att göra-listor i programmet samt hur du kan effektivisera mötesbokning via funktionerna i kalendern. Du får även lära dig att skapa kontaktgrupper, att sortera meddelanden i konversationer och att söka i programmet. I utbildningen ingår även extramaterial.
Gå till utbildning
PERSONLIG ASSISTENT - GRUNDKURS
UTBILDARE: MARIA PÅLHAMMAR
"Personlig assistent – Grundkurs" riktar sig till dig som är eller ska bli personlig assistent. Utbildningen går igenom vad det innebär i praktiken att vara personlig assistent och ger dig värdefulla råd kring arbetsledning, handledning, arbetsuppgifter och professionellt förhållningssätt i känsliga och privata situationer.

Du får lära dig vilka personkretsar som finns inom LSS och vem som kan bli beviljad personlig assistans, hur grundläggande och övriga behov fastställs, hur du arbetar utifrån genomförandeplan och vilka förutsättningar som påverkar utförandet av arbetet.

Utbildningen berör även lagstiftning och regelverk, skillnader mellan kommunala och privata assistansanordnare och dess påverkan på yrkesrollen samt vilka praktiska detaljer som du bör känna till avseende anställningen.
Gå till utbildning
Social dokumentation och genomförandeplan i praktiken
UTBILDARE: Johan Appel
I mötet med medarbetare inom omsorgen brukar utbildaren ställa frågan: Varför ska vi skriva social dokumentation? Svaret brukar bli att det måste göras, för att chefen säger det eller att lagen kräver det. Alla svar är rätt, men vad är det egentliga syftet med att upprätta social dokumentation? Det vill denna utbildning ge svar på.

Utbildningen önskar visa på vikten av att först reflektera över vilket synsätt som är det rätta enligt Socialstyrelsen. När personalen har en samsyn kring detta är det lättare att förstå vilket arbetssätt de ska ha och hur de ska använda verktygen i den sociala dokumentationen. Med konkreta reflektionsfrågor ger utbildningen goda chanser att utveckla den egna verksamheten mot att levandegöra lagens intention om full delaktighet för de som verksamheten är till för.
Gå till utbildning
STRESSHANTERING FÖR VÅRDPERSONAL
UTBILDARE: SIMON KÖRÖSI
Att arbeta inom vård och omsorg kan vara stressande. Hög arbetsbelastning är inte den enda utmaningen. Ofta arbetar vi inom vård och omsorg för att vi vill hjälpa människor och där kan otillräcklighet, brist på möjligheter att påverka andra vårdinstanser och personligt engagemang skapa extra mycket stress.

"Stresshantering för vårdpersonal" är en utbildning som är framtagen för att möta de lite speciella situationer som du som arbetar inom vård, omsorg och assistans ofta utsätts för. Utbildningen hjälper dig att identifiera och hantera stress, både hos dig själv och andra, innan det utvecklas till utmattningssyndrom. Du får även förståelse för hur det sympatiska respektive parasympatiska nervsystemet påverkas av långvarig stress.
Gå till utbildning
Sårbehandling för undersköterskor och omsorgspersonal
UTBILDARE: Margareta Grauers
Sår är smärtsamt och kostar pengar. Med rätt kunskaper kan sårläkningen främjas och vissa sår helt undvikas. Kunskapen om sår, sårbehandling och prevention varierar stort mellan olika vårdenheter och beror mycket på intresset hos dem som arbetar där. Att behandla sår är en av de vanligaste omvårdnadsåtgärderna i alla vårdformer. Målet för sårbehandling är att möjliggöra läkning, förhindra sårinfektion, minska lidande och underlätta det dagliga livet.

Denna utbildning vänder sig till dig som arbetar som sjuksköterska eller undersköterska inom vård och omsorg och kommer i kontakt med personer med olika typer av sår. Kunskap om hur du tar hand om personer med sårskador är en förutsättning för god sårläkning för varje enskild patient. I utbildningen får du lära dig hur olika typer av sår ska behandlas och hur du på bästa sätt förebygger uppkomsten av sår.

Vi ber dig uppmärksamma att utbildningen innehåller bilder på sår som kan upplevas som obehagliga.
Gå till utbildning
Teoretisk förflyttnings- och lyftteknik
UTBILDARE: STELLA LINNHAG
TRÄNING FÖR PERSONER MED FUNKTIONSVARIATION
UTBILDARE: NICLAS WENNERLUND
Med utbildningen "Träning för personer med funktionsvariation" lyfts de goda fysiska och psykosociala aspekterna med motion och rörelse fram. Utbildningen berör behovet av träning utifrån individuell förmåga och en variationsrik kost, vikten av en motiverande inställning från omgivningen och exempel på hur träningen kan individanpassas och tillgängliggöras i vardagen.

Utbildningen riktar sig till vårdpersonal, personliga assistenter och anhöriga till personer med funktionsvariationer och syftar till att sprida kunskap om träningens goda effekter och att inspirera till en ökad livskvalitet för individen.
Gå till utbildning
Word 2016 - Fördjupningskurs
UTBILDARE: Karin Estmark
I "Word 2016 - Fördjupningskurs" får du fördjupa dina kunskaper i ordbehandlingsprogrammet. Utbildningen berör praktiska funktioner som att söka och ersätta text, arbeta med sidbrytningar och textflöde, skapa försättsblad, innehållsförteckning och fotnoter, lägga till bokmärken, kommentarer och lösenordsskydd samt utformning av professionella, enhetliga teman och mallar för att få ut det mesta av Word.

Utbildningen är på fördjupningsnivå och en fortsättning på "Word 2016 - Grundkurs". I utbildningen ingår även extramaterial.
Gå till utbildning
Yrkessvenska inom äldreomsorg
UTBILDARE: Ann-Margret Tengblad
I den här utbildningen får du lära dig vilka yrkesgrupper som finns inom äldreomsorgen och vilka arbetsuppgifter de har. Du får även kunskap om olika sjukdomar som vanligtvis drabbar äldre människor och vilka hjälpmedel som kan användas. Äldre människor använder ibland ord och uttryck som yngre generationer och personer som inte har svenska som modersmål kan ha svårt att förstå innebörden av. Exempel på sådana uttryck får du lära dig i utbildningen för att lättare kunna kommunicera med äldre människor och förstå vad de behöver hjälp med.
Gå till utbildning

Din webbläsare är utdaterad

Internet Explorer stöds tyvärr inte på denna hemsida. För att sidan ska visas korrekt rekommenderar vi att du uppdaterar till en av webbläsarna nedan.