webbutbildningar för chefer & admin-personal

arbetsrätt

utbildare: Advokat göran smedberg

Beskrivning

Arbetsrätt är en arbetsrättslig intensivutbildning för dig som vill lära dig förstå, hantera och verka i enlighet med den arbetsrättsliga lagstiftningen. Utbildningen hjälper dig att undvika dyrbara feltolkningar av arbetsrättslagstiftningen, att förstå olika anställningsformer och veta hur du kan hantera besvärliga situationer. 


Utbildningen fokuserar på praktiska inslag som att du ska lära dig göra rätt från början, kunna hantera svåra avsked och veta när du kan omplacera en medarbetare. Utbildningen leds av en av Sveriges ledande advokater inom arbetsrättens område. Arbetsrätten är skriven till fördel för arbetstagaren, men även du som arbetsgivare har rättigheter!


Innehåll

 • Allmänt om arbetsrättsliga lagar
 • Anställningsavtalet och olika anställningsformer
 • Uppsägningar och avskedanden
 • Omreglering av anställningsavtal
 • Turordningsregler vid uppsägning på grund av arbetsbrist
 • Lön och förmåner under uppsägningstiden
 • Integritetsfrågor
 • Företrädesrätt till återanställning
 • Förhandlings- och informationsskyldighet
 • Arbetsgivarens möjligheter och rättigheter

Coachande ledarskap

utbildare: Anders Lindh 

Beskrivning

Utbildningen Coachande ledarskap riktar sig till ledare som vill få en ökad förståelse och engagemang hos sina medarbetare. Du får ta del av forskning kring hur olika generationer ser på motivation, vilka individuella drivkrafter som finns samt hur du kan anpassa din kommunikation utifrån detta för att optimera dina medarbetare. Du får även lära dig en modell för det coachande samtalet och hur du skapar en fungerande coachplan.


Innehåll

 • Finn individens drivkraft och anpassa kommunikationen
 • Generationsskillnader angående motivation
 • Skillnaden mellan coachning och mentorskap
 • Värderingar i det coachande samtalet
 • Att skapa en coachplan
 • Modell för det coachande samtalet

Effektiv e-postkommunikation

Utbildare: Mårten Angner

Beskrivning

Effektiv e-postkommunikation visar hur du enkelt tar kommandot över mejlen! Lär dig att få ut mer av e-post som kommunikationsverktyg genom tydliga och enkla metoder som effektiviserar gruppkonversationer, skapar struktur i dina meddelanden och visar hur du undviker att e-posten blir en tidstjuv. Oavsett om du är nyanställd eller styrelsens ordförande har du något att vinna på att bli en skickligare kommunikatör.


Den här utbildningen kan ses med textning på svenska. Vänligen klicka på ”CC” i högerhörnet av filmrutan och välj ”Swedish” om du önskar se utbildningen textad.


Innehåll

 • Så blir du en effektiv kommunikatör
 • Bli medveten om och optimera ditt kommunikationsmönster
 • Strukturera e-postmeddelanden som sparar tid och skapar arbetsglädje
 • Starta dialoger dina kolleger prioriterar och agerar på
 • Läs inkommande mejl strategiskt och öka produktiviteten
 • Svara med största effekt för ökad produktivitet hos dig och dina kolleger
 • Få tillgång till Whiteports enkla e-postmall
 • Skapa en effektiv e-postkultur på din arbetsplats
 • Ta del av Whiteports kunskapsbank med boktips för dig som vill växa som kommunikatör

Excel - Grundkurs

Utbildare: Karin Estmark

Beskrivning

I Excel - Grundkurs får du lära dig grundläggande funktioner och användbara snabbkommandon i den senaste versionen av kalkylprogrammet Excel. Utbildningen går igenom hur du arbetar med formler, listor, tabeller och diagram samt hur du gör formateringar och utskrifter.


Utbildningen kräver inga förkunskaper i programmet och passar även för användare som har versionen Excel 2013. Fortsätt gärna med Excel 2016 - Fördjupningskurs. I utbildningen ingår även extramaterial.


Den här utbildningen kan ses med textning på svenska. Vänligen klicka på ”CC” i högerhörnet av filmrutan och välj ”Swedish” om du önskar se utbildningen textad.


Innehåll

 • Att skapa, spara och välja kalkylblad och arbetsböcker
 • Att arbeta med flera kalkylblad
 • Att redigera innehåll
 • Användbara formler
 • Formateringar och villkorsstyrd formatering
 • Utskriftsformat
 • Att lägga till sidhuvuden och sidfötter
 • Listor, tabeller och diagram
 • Sorterings- och filtreringsfunktioner
 • Snabbkommandon och tips

Excel - Fördjupningskurs

utbildare: Karin Estmark

Beskrivning

I Excel - Fördjupningskurs får du fördjupa dina kunskaper i kalkylprogrammet Excel. Utbildningen berör praktiska och användarvänliga funktioner såsom att skapa enhetliga teman genom formateringar, att formatera tal och skapa villkorsstyrd formatering, att använda formler och formelgranskning, att hantera kalkyler genom cellreferens och disposition, att skapa länkar, listor och pivottabeller och många andra användbara tips för att få ut det mesta av Excel.


Utbildningen är på fördjupningsnivå och en fortsättning på Excel 2016 – Grundkurs. Utbildningen passar även för användare som har versionen Excel 2013. I utbildningen ingår även extramaterial.


Den här utbildningen kan ses med textning på svenska. Vänligen klicka på ”CC” i högerhörnet av filmrutan och välj ”Swedish” om du önskar se utbildningen textad.


Innehåll

 • Skapa enhetliga teman genom formateringar
 • Formatera tal
 • Villkorsstyrd formatering
 • Formler som underlättar
 • Formelgranskning
 • Matcha kalkyler med varandra
 • Hantera stora kalkyler genom cellreferens och disposition
 • Länkar och konsolidering
 • Delsummor
 • Listor och användbara funktioner
 • Pivottabeller
 • Dataverifiering
 • Att skydda blad och böcker
 • Makro

Hållbar kommunikation - Chefsutbildning

utbildare: Susanne Fredriksson

Beskrivning

Den svåraste utmaningen ledare har är att kommunicera med sina medarbetare så att budskapet når fram. Den här utbildningen är framtagen för att rusta dig som chef i allt från lönesamtal till förmågan att skapa ökat ansvarstagande hos enskilda medarbetare. Målet med utbildningen är att du ska kunna kommunicera tydligare och utveckla ett kommunikativt ledarskap som förbättrar engagemang, prestation och resultat.


Innehåll

 • Chefens roll i kommunikationen
 • Coachande förhållningssätt
 • Gruppkommunikation
 • Kroppsspråk
 • Lönesamtal
 • Medarbetarsamtal
 • Hur chefer får medarbetare att ta till sig budskap
 • Hur chefer ökar arbetsglädje och engagemang

GDPR - Dataskyddsförordningen - ur ett tekniskt perspektiv

utbildare: Jesper Kråkhede

Beskrivning

I maj 2018 träder lagstiftningen om GDPR/Dataskyddsförordningen i kraft och ersätter PUL. I den här utbildningen får du lära dig om de fyra grundprinciperna utifrån ett tekniskt perspektiv. Utbildningen ger dig en bild av hur tekniska lösningar bör struktureras i enlighet med GDPR, grunderna inom säkerhetsarkitektur, uppfyllande av privacy and security by design-kraven och säkerhetsmekanismer som är viktiga för att kunna minska riskerna och därmed underlätta uppfyllandet av GDPR. Genom utbildningen får du råd kring implementeringen av ett arbetssätt som uppfyller kraven över tid, inte bara en gång.


I första hand riktar sig utbildningen till tekniskt ansvariga och den är även lämplig för övriga medarbetare som berörs av GDPR. Utbildningen visar på olika sätt att lösa de tekniska dilemman och krav som behöver uppfyllas och framhåller att företagets juridiskt ansvariga personer är de som i slutänden behöver godkänna att lösningarna uppfyller GDPR.


Innehåll

 • De fyra grundprinciperna ur ett tekniskt perspektiv
 • Dynamiskt register och enklare tillgång till din egen data
 • Ansvar för dataanvändning
 • Rätt till flyttbarhet av data
 • Rätt att bli bortglömd och regler kring olika sorters data
 • Vikten av att ha koll på vad som händer i datamiljön och att informera om läckt data
 • Att förvara och skydda data
 • Att lägga till, ta bort eller ändra data
 • Olika sorters identiteter
 • Säker identitet och tvåfaktorsautentisering
 • Administratörer, behörigheter och arbetsstationer
 • Teknisk övervakning, SOC, flera lager skydd och förberedelse på dataintrång
 • Privacy and security by design implementerat från början
 • Riskanalys och risktriangeln ur ett GDPR-perspektiv
 • Att förstå processen och fastställa nödvändiga insatser
 • Grunderna inom säkerhetsarkitektur
 • Säkerhetstester
 • Att kryptera eller inte kryptera data
 • Hantering av nycklar, loggar och backupsystem
 • Incidenthanteringsprocessen, förberedelser och tillvägagångssätt när ett dataintrång sker
 • Etablera en hög säkerhetsnivå på alla områden

GDPR - DSF - EU:s dataskyddsförordning

utbildare: Christina Hansson

Beskrivning

Från den 25 maj 2018 ska EU:s dataskyddsförordning - GDPR/DSF - tillämpas. Den kommer tillsammans med svensk kompletteringslagstiftning att ersätta dagens personuppgiftslag och personuppgiftsförordning. Datainspektionens föreskrifter kommer också att upphöra.


I den här utbildningen får du lära dig den grundläggande stommen om DSF och om den svenska kompletteringslagstiftningen som är på förslag enligt Dataskyddsutredningen. Du får en samlad, systematisk och sammanfattande bild av DSF, som kommer att tillämpas av såväl privata som offentliga verksamheter. Utbildningen reder ut begrepp och sammanhang kring vad som kan vara personuppgifter, vad behandling innebär, olika undantag från tillämpningen av DSF, den territoriella tillämpningen och vilka personuppgiftsansvariga, personuppgiftsbiträden och dataskyddsombud är. Vidare förklaras de grundläggande dataskyddsprinciperna som alltid måste gälla, de olika lagliga grunderna för att få behandla personuppgifter, extra skyddsvärda personuppgifter såsom särskilda kategorier/känsliga personuppgifter och personnummer samt vilka rättigheter som de registrerade har genom DSF. Utbildningen behandlar även IT-säkerhetsfrågor såsom ”data protection by design”, lämplig säkerhetsnivå, personuppgiftsincidenter, konsekvensbedömning avseende dataskydd och förhandssamråd samt tillsynsmyndigheternas befogenheter, däribland administrativa sanktionsavgifter.


Utbildningen kräver inga förkunskaper inom juridik eller om personuppgiftsreglering, men relevanta rättsdokument gås igenom. Dessutom får du tillgång till att själv läsa de aktuella bestämmelserna i DSF och tydliga hänvisningar till aktuella artiklar och föreslagna lagrum görs bland annat i utbildningens alla bilder. Det omfattande extramaterialet av olika tabeller innehåller hänvisningar till både paragrafer och artiklar.


Sedan utbildningen spelades in har det kommit en lagrådsremiss (regeringens förslag till Lagrådet) till en ny dataskyddslag. Lagstiftningsprocessen i Sverige kommer att pågå under våren 2018 där nästa steg efter att Lagrådet har sagt sitt (vilket inte nödvändigtvis innebär att regeringen kommer följa detta) är en proposition (regeringens förslag till riksdagen) som sedan behandlas i riksdagsbetänkande som riksdagen fattar beslut om. Till sist kommer de föreslagna författningarna i Svensk författningssamling (SFS).


Regeringen har gått ut med att Datainspektionen ska heta Integritetsskyddsmyndigheten från den 25 maj 2018.


Innehåll

 • Svenska och EU-rättsliga dokument
 • Vad kan vara personuppgifter och vad innebär behandling?
 • Undantag från tillämpningen av DSF enligt DSF samt förslag om hur Sverige ska handskas med detta
 • Förslag på hur man i Sverige tänker förena olika rättigheter
 • DSF:s territoriella tillämpning
 • Vilka ska tillämpa DSF?
 • Personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden
 • Dataskyddsombud
 • De grundläggande dataskyddsprinciperna
 • De lagliga grunderna för att behandla personuppgifter
 • Extra skyddsvärda personuppgifter bland annat särskilda kategorier/känsliga personuppgifter
 • Registrerades rättigheter såsom information och till exempel rätt till radering/rätten att bli bortglömd, rätten till dataportabilitet och rätten att göra invändningar
 • IT-säkerhet, däribland lämplig säkerhetsnivå, personuppgiftsincidenter och konsekvensbedömning av dataskydd
 • Uppförandekoder och certifiering
 • Tillsynsmyndigheternas befogenheter
 • Administrativa sanktionsavgifter
 • Skadestånd till de registrerade
 • Övergångsbestämmelser
 • Jämförelsetabeller
 • Multispecial

Google Analytics - Grundkurs

utbildare: Roger Elverskog

Beskrivning

I den här utbildningen får du lära dig hur du med verktyget Google Analytics kan få din hemsida att främja dina affärsmål. Utbildningen visar hur du hittar din webbstatistik och hur du gör för att förstå, analysera och använda informationen till din favör. Genom att granska webbstatistiken får du förståelse för vilka dina kunder är och hur de beter sig på din hemsida, hur kundernas beteende förändras utifrån vilken enhet de surfar från, vilka marknader du bör rikta dig mot och vilka marknadsföringskanaler som kan öka trafiken till din hemsida. Du får även lära dig om konvertering och hur du kan öka konverteringsgraden för att nå dina affärsmål.


Innehåll

 • Att förstå och analysera webbstatistik
 • Att förstå kundernas beteendemönster
 • Att kartlägga marknader
 • Att välja marknadsföringskanaler
 • Att jämföra statistik över olika perioder
 • Att öka trafiken till din hemsida
 • Att undersöka konverteringsgraden
 • Åtgärder för att öka konverteringsgraden
 • Surfbeteenden från olika enheter

Lön - Grundkurs

utbildare: Anna forsberg & anna sundin

Beskrivning

I utbildningen Lön - Grundkurs får du lära dig de viktigaste momenten inom löneadministration. Utbildningen tar dig genom hantering av skatteavdrag, socialavgifter, tjänsteresor och regler för de vanligaste förmånerna. Utbildningen är grundläggande och passar dig som vill lära dig löneadministration inom företag och föreningar.


I utbildningen ingår e-boken Lönehandboken och annat extramaterial med uppgifter som lär dig att implementera kunskaperna i din verksamhet.


Innehåll

 • Skatteavdrag
 • Socialavgifter
 • Arbetsgivardeklarationen
 • Övertid, mertid och OB-tillägg
 • Ledigheter och annan frånvaro
 • Tjänsteresor
 • Traktamenten och andra kostnadsersättningar
 • Förmåner
 • Personalförsäkringar
 • Sjukfrånvaro och sjuklön

PR - Grundkurs

utbildare: Mattias Tönnheim

Beskrivning

PR är kommunikation via icke köpta kanaler. Den som lär sig att effektivt få ut sitt budskap i media utan att annonsera kan öka sin försäljning, bygga sitt varumärke och spara pengar.


Utbildningen går steg för steg igenom hur du arbetar framgångsrikt med PR och gör ditt budskap relevant för de medier du vill figurera i, visar hur du utformar, når ut med och följer upp en pressrelease och vilka andra verktyg och tjänster som du kan välja att använda samt lär ut hur du följer upp kontakter med journalister och mäter resultatet av ditt PR-arbete.


En utbildning för dig som vill lära dig skapa framgångsrik kommunikation på mottagarnas villkor.


Innehåll

 • Vad är effektiv PR?
 • Hur skapar du storys och kampanjer som lockar media?
 • Media som affärspartner
 • Tonalitet och känslor i olika budskapskanaler
 • Tips, erfarenheter och framgångsfaktorer
 • Arbeta framgångsrikt med pressreleaser
 • Genomgång av olika metoder för att arbeta med PR
 • Hur du arbetar praktiskt med PR
 • Kriterier för vad som skapar en nyhet
 • Att utveckla en PR-strategi
 • Paketera budskap för respektive mediehus
 • Skapa en medielista
 • Hur du mäter resultatet av din insats
 • Hur du pratar med journalister
 • Hur du följer upp budskap och pressreleaser
 • Tumregler för vilka tjänster som du bör köpa in och vad du kan göra själv


Presentationsteknik - grundkurs

Beskrivning

I kursen Presentationsteknik lär du dig att kommunicera framgångsrikt med publiken och att skapa funktionella PowerPoint-bildspel. Du får lära dig hur du håller åhöraren alert och hur du får åhöraren att minnas allt du säger och allt du vill få fram med ditt bildstöd. 


Innehåll

 • Hur du skapar ett bra bildspel som når ut till publiken
 • Presentationsteknik
 • Vad som utmärker riktigt bra presentationer
 • Fallgropar vid muntlig presentation
 • Olika modeller och processer för att presentera framgångsrikt
 • Hur du förbereder en presentation
 • Hur du förebygger scenskräck
 • Hur du hanterar scenskräck som kommer när du står på scen
 • Hur du arbetar framgångsrikt med PowerPoint och bildspel

IT- och informationssäkerhet

utbildare: Jesper Kråkhede

Beskrivning

I denna grundläggande och omfattande utbildning får du lära dig att utveckla ett sunt risktänkande avseende IT- och informationssäkerhet. Utbildningen går igenom utvecklingen i IT-branschen och visar hur hot och tillvägagångssätt har förändrats över tid, lär dig att identifiera olika sorters attacker via mail, telefonsamtal och sms och i verkliga livet genom social engineering.


Du får insikt om hur riktade attacker går till, varför du bör vara försiktig med USB-minnen och liknande föremål, hur du identifierar bedrägliga webbsidor, skapar säkra lösenord och använder tvåfaktorsautentisering samt hur du skyddar datorn, mobilen eller surfplattan vid användande av molntjänster, applikationer och sociala medier.


Den här utbildningen kan ses med textning på svenska. Vänligen klicka på ”CC” i högerhörnet av filmrutan och välj ”Swedish” om du önskar se utbildningen textad.


Innehåll

 • Utvecklingen i IT-branschen - hur hoten och metoderna har förändrats
 • Vem är det som försöker komma åt dig?
 • Vad har du som har ett värde och var finns det?
 • Social engineering och olika sorters attacker
 • Spammail, telefonsamtal, sms och Nigeriabrev
 • Phishing och spear phishing
 • Attacker via USB-minnen och liknande föremål
 • Att identifiera bedrägliga webbsidor
 • Att skydda datorn och mobilen genom uppdateringar
 • Att surfa säkert
 • Dataintrång via applikationer och operativsystem
 • Att skapa säkra lösenord
 • Att använda tvåfaktorsautentisering
 • Att tänka på vid användande av molntjänster och sociala medier
 • Fastna inte i ekokammaren
 • Remote wipe och skydd för smartphones och tablets
 • Vad är adware, ransomware och trojaner och hur får jag bort det?
 • Vad används bitcoin till?

PowerPoint 2016 - Grundkurs

utbildare: Karin Estmark

Beskrivning

I PowerPoint 2016 – Grundkurs får du lära dig att hantera grundinställningar och vyer i den senaste versionen av presentationsprogrammet PowerPoint. Utbildningen visar hur du kan skapa presentationer och bildspel, skriva och formatera text, infoga och redigera objekt och bilder, skapa punktade och numrerade listor, använda enhetliga mallar och skapa övergångar mellan dina presentationsbilder.


I utbildningen ingår även extramaterial.


Den här utbildningen kan ses med textning på svenska. Vänligen klicka på ”CC” i högerhörnet av filmrutan och välj ”Swedish” om du önskar se utbildningen textad.


Innehåll

 • Grundinställningar och navigering i PowerPoint 2016
 • Att skapa, spara, öppna och stänga PowerPoint-presentationer
 • Att skriva och formatera texter
 • Att skapa punktade eller numrerade listor
 • Fördefinierad layout och platshållare för rubriker, bilder och tabeller
 • Att infoga och redigera bilder och objekt
 • Att använda enhetliga mallar
 • Att skapa bildspel
 • Att skapa övergångar och animeringar
 • Att lägga till presentationsanteckningar
 • Tillgänglighet, behörighet och att dela PowerPoint-presentationer med andra
 • Inställningar för utskriftsformat

Word 2016 - Grundkurs

utbildare: Karin Estmark

Beskrivning

I Word 2016 - Grundkurs får du lära dig grunderna i ordbehandlingsprogrammet och ta del av användbara tips och snabbkommandon. Utbildningen går igenom hur du kan arbeta med listor, tabeller, bilder och textredigering såsom formateringar, inställningar för tabbar, indrag och utskrifter, användning av sidhuvud och sidfot samt inställningar för stavningskontroll och autokorrigering. Fortsätt gärna med Word 2016 – Fördjupningskurs.


I utbildningen ingår även extramaterial.


Den här utbildningen kan ses med textning på svenska. Vänligen klicka på ”CC” i högerhörnet av filmrutan och välj ”Swedish” om du önskar se utbildningen textad.


Innehåll

 • Grundinställningar och navigering i Word 2016
 • Skapa och spara nytt dokument
 • Markera, flytta och kopiera text
 • Formatera text
 • Infoga och redigera bilder
 • Inställningar för tabbar
 • Indrag i text
 • Skapa punktade och numrerade listor
 • Skapa och formatera tabeller
 • Stavningskontroll och autokorrigering
 • Sidhuvud och sidfot
 • Utskriftsinställningar

Word 2016 - Fördjupningskurs

Beskrivning

I Word 2016 – Fördjupningskurs får du fördjupa dina kunskaper i ordbehandlingsprogrammet. Utbildningen berör praktiska funktioner som att söka och ersätta text, arbeta med sidbrytningar och textflöde, skapa försättsblad, innehållsförteckning och fotnoter, lägga till bokmärken, kommentarer och lösenordsskydd samt utformning av professionella, enhetliga teman och mallar för att få ut det mesta av Word.


Utbildningen är på fördjupningsnivå och en fortsättning på Word 2016 – Grundkurs. I utbildningen ingår även extramaterial.


Den här utbildningen kan ses med textning på svenska. Vänligen klicka på ”CC” i högerhörnet av filmrutan och välj ”Swedish” om du önskar se utbildningen textad.


Innehåll

 • Skapa och använda enhetliga teman och mallar
 • Att lägga till försättsblad
 • Sidbrytningar och textflöde
 • Skapa innehållsförteckning
 • Använda fotnoter
 • Kommentera gemensamma textdokument
 • Sök och ersätt text
 • Lägg till bokmärken
 • Lösenordsskydda dokument
 • Skapa dokumentmallar

Medial krishantering


Beskrivning

Det här är en kvalificerad utbildning för dig som är kommunikatör eller senior chef. Utbildningen ger en djup bild av den mediala krishanteringsprocessen, dess strategier och vilka kommunikativa aspekter som är viktiga. Du får lära dig att hantera medierelationer i kris, ta kommando över situationen och hur du får ut ditt budskap.


Utbildare på kursen är några av Sveriges mest erfarna personer inom PR, medieträning och rådgivning vid medialt brådskande kriser. Du kommer att få ta del av seniora chefers empiriska erfarenheter och få lära dig hur du vinner tid när den större delen av journalistkåren jagar dig.


Innehåll

 • Hur du bör agera i ett medialt krisläge
 • Vad som bör ingå i en krishanteringsplan
 • Hur du kommunicerar med media framgångsrikt
 • Hur du vinner tid
 • Hur du tar kommando över situationen
 • Hur du kan överblicka situationens omfattning och konsekvenser
 • Hur och när du informerar media
 • Hur du arbetar med pressreleaser genom en kris
 • Empiriska erfarenheter från seniora chefer som utsatts för mediedrev
 • Olika strategier som kan vara lämpliga vid olika scenarier
 • Medial omvärldsbevakning under din krishantering
 • Hur du hanterar krisen steg för steg
 • Hur du lägger upp förberedelser, strategi och struktur
 • Krisorganisationens arbete

Alkohol & Droger - Identifiera och agera

utbildare: magnus johansson & emma gustavsson

Beskrivning

Den här utbildningen riktar sig till chefer som vill lära sig att förstå, identifiera och hantera beroendeproblematik på arbetsplatsen. Utbildningen behandlar värderingar och attityder, förklarar begrepp, bakomliggande orsaker och förändringar som sker i hjärnan samt hur utvecklingen av sjukdomsförloppet ser ut och vilka konsekvenser det medför. Vidare går utbildningen in på hur man identifierar olika sorters signaler, vad som vanligtvis hindrar en från att agera och hur man framgångsrikt hanterar problematik med alkohol, droger, läkemedel och spel.


Innehåll

 • Att förstå problemet och dess omfattning
 • Svårigheter med att identifiera problemet
 • Värderingar och attityder
 • Begrepp och bakomliggande orsaker
 • Utvecklingen av sjukdomsförloppet
 • Konsekvenser på arbetsplatsen och hur det påverkar chefer och medarbetare
 • Att identifiera signaler
 • Tillvägagångssätt för att hantera beroendeproblematik
 • Hinder för att agera
 • Nyckelfaktorer för att hantera problemet framgångsrikt