Finansiering för kommuner från socialstyrelsen

Stimulansmedel för kommuner att hämta ut från Socialstyrelsen fram tills den 1:a november 2018

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2018 fördela 350 miljoner för investering i välfärdsteknik inom vård och omsorg. Varje kommun har fått en summa att rekvirera baserat på varje enskild kommuns storlek.

webbutbildningar för baspersonal

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2018 fördela medel till

kommunerna för investeringar i välfärdsteknik i omsorgen, totalt rör det sig om 350 miljoner kronor. Syftet med stimulansmedlen är att göra det möjligt för kommunerna att öka investeringstakten av välfärdsteknik i verksamheter inom kommunal vård och omsorg.


Kommunerna väljer själva vad de vill investera dessa medel. Ett alternativ är Kunskapsbokens webbutbildningar för baspersonal inom vård och omsorg.

enkel redovisning till socialstyrelsen

Varje kommun ska till Socialstyrelsen redovisa hur stimulansmedlen använts vid den tid som Socialstyrelsen anger, och vid samma tid svara på de uppföljningsfrågor som följer med anvisningarna för redovisning. Uppföljningen ska utformas på ett för kommunerna enkelt sätt och lätthanterligt sätt, men kan ändå innebära en hel del administrativt arbete.

Kunskapsboken har tidigare varit med i projekt som innefattat tusentals licenstagare med omfattande redovisningskrav varför detta är inbyggt i såväl vår organisation som i plattformen. Det är alltså mycket enkelt för en kommun som väljer att ta in Kunskapsboken att redovisa hur pengarna har använts.

varför skall man ta in kunskapsbokens webbutbildningar för baspersonal?

kunskapsboken levererar

Kunskapsboken har genom åren utbildat tusentals medarbetare inom vård och omsorg runt om i landet. Vi har delat ut över 20.000 diplom vilket är ett bevis på hur pass hårt vi arbetat med våra processer när det kommer till att stötta upp de verksamheter för att få önskad effekt.

Nöjda medarbetare

Verksamheter som köper in en tjänst till en större mängd medarbetare riskerar bad will. Våra utbildningar håller en väldigt hög nivå såväl pedagogiskt som innehållsmässigt. Det i kombination med en modern UX-design och snabb kundsupport har gett oss höga betyg i de medarbetarundersökningar som genom åren genomförts. Kontakta oss för att få tillgång till underlagen.

Effektiv kompetensutveckling genom välfärdsteknologi

Kunskapsbokens webbutbildningar är ett utmärkt komplement till kommuners lärarledda utbildningar. Sällan kan av olika skäl alla medarbetare närvara vid ett specifikt utbildningstillfälle, det behövs en lokal samt en kompetent och duktig utbildare vilket kan vara svårt att få till vid flera tillfällen. Med Kunskapsboken räcker det med att man har enhet som har internet så har medarbetarna tillgång till ca 30 streamade utbildningar av hög kvalité tillgängliga 24/7.

exempel på utbildningar som ingår i licensen

en licens gäller i 12 månader och omfattar ca 30 utbildningar

AKK – ALTERNATIV OCH KOMPLETTERANDE KOMMUNIKATION

UTBILDARE: DANA HAGSTRÖM

Beskrivning

Kommunikation är en grundläggande mänsklig rättighet. Vi behöver kommunicera för att förstå varandra och själva göra oss förstådda. Den här utbildningen i AKK – Alternativ och kompletterande kommunikation riktar sig till dig som arbetar med människor som har olika former av kommunikationssvårigheter.


Utbildningen syftar till att du ska kunna underlätta för brukarna att förmedla budskap och känna sig tryggare i sin kommunikation. Du får värdefulla råd för att öka din förmåga att kartlägga brukarnas behov och önskemål. Genom tecken, kommunikationsredskap och andra hjälpmedel blir det lättare för brukarna att kommunicera med omgivningen.

ATT FÖREBYGGA OCH MINSKA UTMANANDE BETEENDE I LSS-VERKSAMHET

UTBILDARE: JOHAN DEUTGEN

Beskrivning

Utbildningen riktar sig till personer som arbetar inom LSS-verksamhet; personal, verksamhetsansvarig eller chef. Utbildningen syftar till att definiera, förstå och reflektera över utmanande beteende, dess orsaker och hur dessa bör bemötas genom ökad förståelse för vilka förutsättningar som är viktiga för att kunna ge stöd.


Utbildningen klargör skillnaderna mellan vad som bör och kan göras för att förebygga och minska utmanande beteende och vad som bör undvikas. Utbildningen bygger på Socialstyrelsens dokument avseende utmanande beteende inom LSS.

FN KONVENTIONEN OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

UTBILDARE: JESSICA EKMAN

Beskrivning

Utbildningen behandlar FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Efter avslutad utbildning har du kunskaper om lagens möjligheter att ge den enskilde goda och jämlika levnadsvillkor.


FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har inflytande på den svenska lagstiftningen för personer som lever med en funktionsnedsättning för att dessa ska uppnå delaktighet och jämlikhet i samhällslivet. Konventionen tar upp åtgärder som är nödvändiga för att säkra rättigheterna för människor med funktionsnedsättning.

TRÄNING FÖR PERSONER MED FUNKTIONSVARIATION

UTBILDARE: NICLAS WENNERLUND

Beskrivning

Med utbildningen Träning för personer med funktionsvariation lyfts de goda fysiska och psykosociala aspekterna med motion och rörelse fram. Utbildningen berör behovet av träning utifrån individuell förmåga och en variationsrik kost, vikten av en motiverande inställning från omgivningen och exempel på hur träningen kan individanpassas och tillgängliggöras i vardagen.


Utbildningen riktar sig till vårdpersonal, personliga assistenter och anhöriga till personer med funktionsvariationer och syftar till att sprida kunskap om träningens goda effekter och att inspirera till en ökad livskvalitet för individen.